Utveckla det som är viktigt -på riktigt!

Organisationsutveckling, delar:
1. Ledarutveckling
2. Teamutveckling
3. Bygga organisationskultur 
4. Värdegrundsarbete
5. Utveckla ledningsgruppen
6. Inspiration och kompetensutveckling

1. Ledarutveckling

Idag är era ledare och deras ledarskap viktigare än någonsin. Vad ställs det för krav på framtidens ledare?

Vilken typ av ledare samt vilket ledarskap vill ni ha i er organisation?

Vi hjälper er att identifiera kraven som uppstår på era ledare när er organisations strategi eller förändrings-/ utvecklingsarbete ska genomföras. Dessa krav utgör sedan grunden i ett riktat utvecklingsupplägg. Det är först då ledarutveckling blir strategisk och kopplad till affärs-/ verksamhetsnyttan.

2. Teamutveckling

Med effektiva och välfungerande team så kan era idéer gå hur långt som helst, medan idéer hur goda de än må vara, med undermåliga team, inte kommer långt alls om ens någonstans.


Hur bra vill ni  att era team ska vara och hur långt vill ni nå?


Välfungerande team, bra teamwork, är kanske den kraftfullaste framgångsfaktorn för företag och organisationer som lyckas. När där finns tillit och förtroende, förmågan att ta olikheter och konflikter, engagemang och ansvarskänsla samt fokus på det som ska uppnås –då finns förutsättningar för magi! (Mer bildspråk!) Bild på skyskrapebyggarna.
 
Om ni har ett team som ej fungerar optimalt, kanske för att det är splittrat, har låg energi, brister i kommunikation etc. så kan det vara värdefullt att ta in en extern part som hjälper er att vända på utvecklingen!
 
Inledningsvis på ett uppdrag så träffar vi uppdragsgivaren, som kan vara teamledaren, för att skapa en gemensam bild av teamets utmaningar, behov och önskade resultat.
 
Hur bra vill ni att era team ska vara och/eller hur länge tänker ni acceptera att era team inte fungerar?

 
 

3. Bygga organisationskultur
 
Likt en forskare på labbet odlar och kultiverar bakteriekulturer så odlas i en organisation kulturer innehållande både önskade och oönskade förhållningssätt, beteenden, antaganden, attityder etc.
 
Kulturer genomsyrar organisationer, odlas över tid och påverkar alla medarbetare samt i förlängningen alla som kommer i kontakt med den. Underliggande antaganden hos framför allt ledarna i organisationen är en av de största formgivarna till denna kultur. Verksamhetens resultat är sedan en produkt av bland annat organisationskulturen
 
Med hjälp av kraftfulla verktyg kan vi på relativt kort tid identifiera er organisationskultur och hur vi tillsammans kan utveckla den mot önskat läge.
 
Vad kännetecknar er organisationskultur idag och hur behöver den se ut i morgon för att ni ska lyckas än bättre i er verksamhet?
 
Pulsmätning på er organisationskultur
Boka en träff på upp till två timmar där vi träffas med er ledningsgrupp/ utvalda ledare för att ta pulsen på er organisationskultur eller kontakta oss för ett samtal kring hur vi tillsammans kan identifiera och utveckla er organisationskultur.

4. Värdegrundsarbete

VI hjälper er att ta fram en tydlig värdegrund för er verksamhet som skall vägleda, inspirera och engagera era medarbetare över tid. Denna värdegrund är såklart med och formar er organisationskultur och arbetet kan med fördel genomföras i kombination med strukturerad utveckling av organisationskulturen.
 
Arbetet genomförs med ledningsgruppen framför allt och implementeras sedan olika beroende på organisationens storlek, struktur och kultur.
 
En tydlig och inspirerande värdegrund som efterlevs är en stor del i framgångsrika organisationers vinnarkoncept.
 
Hur mycket upplever du att er värdegrund inspirerar och engagerar era medarbetare idag?

 


5. Utveckla ledningsgruppen
 
I samspel arbetar vi med både strukturen och kulturen i er ledningsgrupp och tillsammans bygger vi upp bland annat mer tillit och förtroende, bättre kommunikation, stärkt sammanhållning och vi känsla, tydliga gemensamma målbilder och handlingsplaner.
 
Detta så att ni kan bli än mer effektiva, välmående och produktiva som ledningsgrupp. 
 
Genom att hjälpa er att medvetet bygga upp bland annat tilliten och kommunikationen samt ett coachande och värderingsbaserat förhållningssätt i ledningsgruppen så möjliggörs en inre transformation av ledarna och en fördjupning av relationerna dem/er emellan.
 
När er ledningsgrupp blir mer enad och tillitsfull, era målbilder gemensamma och kommunikationen mer inspirerande, vad skulle då vara möjligt för er att åstadkomma tillsammans?

6. Inspiration och kompetensutveckling

Medarbetarens behov på arbetsplatsen är av största vikt att möta. Samtidigt är omständigheterna för många än mer utmanande att förhålla sig till idag.

Då medarbetarna är ert företags viktigaste tillgångar så behöver de må bra för att företaget ska gå bra.

Hur bra vill i att era medarbetare ska må och prestera?


Organisationens potential ligger i engagerade medarbetare. Med inspirerande föreläsningar, upplevelsebaserade kickoffer eller liknande, riktade utvecklingsuppdrag med exempelvis utbildning i kommunikation eller stresshantering så kan vi hjälpa er att ta hand om och utveckla era medarbetare till att må bättre och prestera bättre!
 
Hur bra vill i att era medarbetare ska må och prestera?
 

Att inte ens försöka är det enklaste sättet att misslyckas